Uitleg Organisatie

De organisatie rondom Hedikhuizen Duurzaam is breed opgezet met diverse werkgroepen waardoor elke werkgroep haar eigen focus heeft. Dit artikel beschrijft verder de organisatie van Hedikhuizen Duurzaam zoals deze nu bestaat. Niet alle werkgroepen zijn op elk moment even actief. Wanneer er ontwikkelingen voor de betreffende werkgroep wordt deze weer geactiveerd. 

Werkgroep Energiebesparing:
Een belangrijk onderdeel van verduurzaming is het onderzoeken waar het energieverbruik aan wordt besteed. Wanneer we in staat zijn om op kleine schaal (elke woning) eenvoudige en doeltreffende maatregelen te nemen, waardoor er minder energie nodig is, dan is er al veel gewonnen. Er wordt een werkgroep energiebesparing opgezet die als doel heeft de mogelijkheden te bespreken en adviezen te geven. Een aantal maatregelen zal wellicht individueel kunnen worden uitgevoerd en misschien kan een aantal maatregelen zelfs collectief worden genomen. De mogelijkheden hiertoe worden verder onderzocht en besproken via keukentafel gesprekken.

Werkgroep Collectief ZON:
De werkgroep collectief ZON is bezig met het in kaart brengen van mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op geschikte grotere daken en velden. Onlangs is in een eerste ronde geïnventariseerd welke dak- en grondeigenaren interesse hebben om hun dak of grond ter beschikking te stellen. In een volgende ronde wordt er gesproken met geïnteresseerde eigenaars over de haalbaarheid en de voor- en nadelen. Daarnaast zal met dorpsgenoten worden besproken welke locaties zijn aangeboden en hoe deze locaties zijn in te passen binnen de verschillende individuele zienswijzen. De werkgroep Collectief ZON wordt gevormd door vertegenwoordigers van bewoners uit het dorp en eigenaren van daken/grond waar panelen geplaatst kunnen worden. 

Werkgroep Communicatie:
Er gebeurt erg veel in Hedikhuizen. De activiteiten volgen elkaar in rap tempo op. Om er voor te zorgen dat alle inwoners van Hedikhuizen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen is een werkgroep communicatie opgezet. Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met inhoud op de website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten. 

Werkgroep Organisatie & Juridisch:
De hele organisatie rondom de coöperatie en energietransitie is complex. We hebben hierbij te maken met wetgeving, contracten, verplichtingen en andere partijen. Zo zal er onder meer een ledenadministratie en een financiële administratie ingericht moeten worden.
Om dit goed te laten verlopen bleek het noodzakelijk om een rechtspersoon op te richten. In deze werkgroep is juridische en bedrijfseconomische kennis aanwezig.

Coöperatieve vereniging Hedikhuizen Duurzaam:
Er is gekozen voor een Coöperatieve vereniging omdat daar alle inwoners van het dorp en de bedrijven lid van kunnen worden. Een coöperatie is democratisch omdat de leden het bestuur benoemen en het beleid bepalen. Bij de start is een aantal personen in het bestuur van de coöperatie benoemd die voor een periode van minimaal 3 jaar deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Het oprichtingsbestuur bestaat uit: Frank Cooler (voorzitter), Eugene Kuis (secretaris), Dop Jooren (penningmeester), Mari Korsten (juridisch) en Hans Boelen (communicatie). De coöperatie is in een kort tijdsbestek opgericht om een volgende financiële bijdrage vanuit Enpuls mogelijk te maken.

Raad van Toezicht:
Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarin de rode draad van alle activiteiten wordt weergegeven. De werkgroepen en het bestuur werken samen aan het verder gestalte geven van het haalbaarheidsonderzoek. De Raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur werkt binnen de statuten en het door de Algemene ledenvergadering vastgestelde beleid en begroting. De voorzitter van de Raad van toezicht deelt zijn bevindingen met de Algemene ledenvergadering. De Raad van toezicht is nog in oprichting en zal naar verwachting binnenkort actief worden.

Algemene ledenvergadering:
De Algemene ledenvergadering bestaat uit leden, inwoners uit Hedikhuizen (incl. omliggende bedrijven). Het is mogelijk om lid te worden van de coöperatie zonder actief energie af te nemen van de coöperatie. Dit is een gratis A-lidmaatschap, maar wel met het voornemen om Hedikhuizen Duurzaam een warm hart toe te dragen. Het is uiteraard ook mogelijk om actief energie af te nemen. In dat geval wordt verwacht dat inwoners ook daadwerkelijk investeren in de coöperatie maar hier staat dan een interessante energieprijs tegenover. Dit is het zogenaamde B-lidmaatschap. In de ledenvergadering hebben alle A leden tezamen 1 stem en hebben alle B leden elk 1 stem.
Op deze wijze is het mogelijk gemaakt om alle inwoners van Hedikhuizen zeggenschap te geven. Het beleid en de begroting worden bijvoorbeeld door de Algemene ledenvergadering bepaald.

Projectondersteuning:
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die onder de coöperatie worden uitgevoerd. Het bestuur heeft echter onvoldoende tijd om alle werkzaamheden op zich te kunnen nemen. Concrete opdrachten worden vanuit het bestuur aan de projectondersteuning en derden gegeven. Om voldoende voortgang te krijgen en te houden in Hedikhuizen Duurzaam hebben een aantal personen aangegeven overdag tijd te willen en kunnen besteden aan Hedikhuizen Duurzaam. Dit is dan ook betaald werk geworden met concrete afspraken welke door het bestuur zijn goedgekeurd.