Hedikhuizen Duurzaam

Hedikhuizen Duurzaam

Hier vindt u veel gestelde vragen die gaan over het project Hedikhuizen Duurzaam. 
Door op de vraag te klikken wordt het antwoord zichtbaar.
Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan gerust via duurzaam@hedikhuizen.nl.
Vragen die worden gesteld en voor iedereen van belang kunnen zijn worden verzameld, gegroepeerd en vervolgens opgenomen in deze lijst.

Hedikhuizen Duurzaam wil duurzame elektriciteit en warmte opwekken; in eigen beheer opslaan, transporteren en distribueren via een eigen net. Zij wil zelfvoorzienend zijn met een sociaal maatschappelijke doelstelling: inzet van revenuen ter bevordering van leefbaarheid Hedikhuizen.

Op de website is een organogram geplaatst welke de organisatie uitlegt. Hedikhuizen Duurzaam wil graag transparant zijn en, zoveel als mogelijk, alle informatie delen via website, nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.

Dit project wordt gedragen door, met en voor de bewoners Hedikhuizen. Als je vindt dat je kennis hebt die van belang kan zijn voor Hedikhuizen Duurzaam dan is het fijn als je aan haakt in een van de werkgroepen.

Naast vele enthousiaste inwoners zijn er nog een aantal samenwerkingspartners betrokken. Dit zijn met name de gemeente Heusden en Enpuls. De gemeente omarmt dergelijke lokale initiatieven omdat alle gemeentes in 2020 met en plan van aanpak moeten komen om aan het klimaat akkoord van Parijs tegemoet te komen. Enpuls is een samenwerkingsverband van de provincie en Enexis. Daarnaast worden ook andere experts ingehuurd.

Er is een haalbaarheidsonderzoek afgerond als vertrekpunt. Om verdere stappen te kunnen zetten is het noodzakelijk om een juridische eenheid op te richten. Er is in dit geval gekozen voor een coöperatie omdat hierbij de bewoners het beste betrokken kunnen worden.

De algemene ledenvergadering neemt de besluiten. In 2019 wil Hedikhuizen Duurzaam starten met de werving van leden. Vanaf dat moment hebben leden zeggenschap via de algemene ledenvergadering.

Voorafgaand aan het haalbaarheidsonderzoek is een enquete gehouden voor de burgerbegroting. Met de resultaten van deze enquete is door Buurt bestuurt een plan de campagne op gesteld en zijn 8 projecten gedefinieerd. Het plan de campagne is in augustus 2017 gepresenteerd aan de gemeeteraad. Rond deze tijd is een eerste inventarisatie uitgevoerd mbt project 8, zijnde Hedikhuizen Duurzaam. Dit is het vertrekpunt geweest om het haalbaarheidsonderzoek te starten.

Er zijn diverse scenario onderzocht. De mogelijkheden zijn weergegeven in het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast is een animatiefilm gepresenteerd die globaal de mogelijkheden laat zien. Deze staat ook op deze website. In de volgende fase van het project Hedikhuizen Duurzaam worden de mogelijkheden omgezet in realisatieplannen. Er volgt dan een planning met concrete activiteiten.

Zoals inmiddels al breder is gecommuniceerd door de overheid gaat aardgas uiteindelijk verdwijnen. Elektriciteit kan door middel van zonnepanelen worden opgewekt. Voor warmte wil Hedikhuizen Duurzaam gebruik gaan maken van elektriciteit, warm waternetten en/of warmetekoude opslag.

Om volledig energie neutraal te zijn is het noodzakelijk om energie op te slaan. Dit kan op verschillende manieren. In het haalbaarheidsonderzoek (hoofdstuk Energieopslag) staan een aantal mogelijkheden beschreven. Zolang de electriciteitsvoorziening is aangesloten op het nationale electriciteitsnet, kan elektriciteit worden teruggegeven als er een overschot is en worden afgenomen als er een tekort is.

2,5ha aan zonnepanelen is ingeschat op basis van het huidige gebruik. Hierbij is ook rekening gehouden met toekomstige faciliteiten, zoals laadpalen, straatverlichting, etc. Daarnaast is ca. een halve hectare begroot voor de backupvoorziening van het warmtenet. De rol van de steenfabriek wordt later nader bepaald.

Dit betreft een gefaseerd project. De eerste stap hierbij is dat de interesse van dak- en landeigenaren wordt geïnventariseerd. Daarna vinden er bij de geïnteresseerde berekeningen plaats voor de beschikbare daken / percelen. Er komt een bewonersgroep om de beschikbare plaatsen te bespreken. Er vinden ronde tafelgesprekken plaats en uiteindelijk komt er een voorstel. Dit voorstel wordt met gemeente Heusden besproken. Voor de percelen waar uiteindelijk zonnepanelen worden geplaatst moet een bestemmingsplan wijziging worden gedaan. Gedurende dit traject zullen er verschillende momenten zijn dat de bewoner van Hedikhuizen wordt geïnformeerd

Er bestaan een aantal mogelijke bronnen voor financiële ondersteuning. Op dit moment worden de mogelijkheden om subsidies te ontvangen onderzocht. Zodra er meer duidelijkheid is zal ook hierover verder worden gecommuniceerd.