Duurzaam - Nieuws

Interviews

Datum: maart 2021
In maart zijn er een aantal interview geweest met o.a. de Gemeente Heusden en Brabants Dagblad. Dit heeft wat leuke artikelen opgeleverd.
 
Interview Gemeente Heusden: Artikel (inloggen vereist)
Brabants Dagblad: Artikel 1
Brabants Dagblad: Artikel 2

 
 

Detail engineering gestart

Datum: februari 2021
Hedikhuizen Duurzaam heeft samen met de gemeente Heusden besloten de detail-engineering voor het warmtenet op te starten. De firma Hocosto BV heeft deze opdracht gekregen en op 26 februari heeft de intake hiervoor plaatsgevonden. Hocosto BV is o.a. betrokken bij het aanleggen van warmtenetten in Nagele en Vlieland. Door de detail-engineering ontstaat er financiële zekerheid over de begroting. Het levert een compleet bestek op met aantallen meters leiding, afsluiters, huisaansluitingen. 
 
 

Zon en Wind in de polder tussen Hedikhuizen en Bokhoven

Datum: december 2020
Hedikhuizen Duurzaam is onlangs benaderd door RWE (een van oorsprong Duits energiebedrijf). Er is een digitale bijeenkomst geweest waarin RWE haar plannen heeft toegelicht. RWE heeft een uitgewerkt plan om tussen de steenfabriek en de Buitenwaardenweg vier grotere windmolens te plaatsen. Deze vier windmolens zouden genoeg stroom moeten leveren voor alle woningen (geen bedrijven) in de hele gemeente Heusden. Het gaat hier om wind- molens met een rotorhoogte van 125 – 165 meter en een rotordiameter van 150 – 170 meter. De totale hoogte van de windmolens is tussen 200 – 250 meter. Zie ook https://windparkdegeldersewaard.nl . Voor Hedikhuizen Duurzaam is dit een verrassende ontwikkeling. Eerder onderzoek wees namelijk uit dat windmolens niet mogelijk zijn omdat het gebied (zie bijgevoegde afbeelding p 21) is aangewezen als ‘laagvlieggebied voor defensie’. Intussen hebben we vernomen dat deze eis niet meer zo hard is. Het is fijn dat we als Hedikhuizen Duurzaam zijn geïnformeerd over deze plannen. We zullen gaan on- derzoeken wat dit betekent voor Hedikhuizen.
Naast windmolens bestaat er een concreet plan voor ca 8 ha zonnepanelen aan de omloop (zie https://zonnepark- haarsteeg.nl). Verder krijgen we ook signalen dat de gemeente ’s-Hertogenbosch plannen heeft voor zonnevelden in de Bokhovense polder. De mogelijke locaties hiervoor kennen we nog niet.
Als we alle plannen op een rijtje zetten lijkt dit gebied te veranderen in een energiepolder: Een steenfabriek als leverancier voor warmte, vier grote windmolens voor heel de gemeente Heusden en zonnepark van 8 ha en moge- lijk nog één of meerdere zonneparken nabij Bokhoven. Als Hedikhuizen Duurzaam zullen we hierover met de gemeente Heusden in gesprek gaan. We zullen gezamenlijk moeten besluiten wat wenselijk en acceptabel is. Zoals je ziet, staat de wereld om ons heen niet stil. Juist nu willen we, als Hedikhuizen Duurzaam, namens onze leden, met alle partijen in gesprek blijven. Dan kunnen we meedenken en meebeslissen.
Voor meer informatie over Hedikhuizen Duurzaam kijk op www.hedikhuizen.nl
 
 

Zonnepanelen op bassin

Datum: november 2020
Er lopen op dit moment twee potentiële projecten om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen. De eerste, reeds bekende, betreft het nieuw te bouwen dak bij Sloopbedrijf Arno van den Dungen. De gemeente en provincie doen hun best om de vergunningen voor dit dak geregeld te krijgen. Zodra deze worden verleend, kan dit dak worden gebruikt voor zonnepanelen of zonnecollectoren (ten behoeve van warmte). Het 2de project betreft het nieuwe waterbassin van kwekerij Pijpers. De familie Pijpers heeft Hedikhuizen Duurzaam benaderd en aangegeven het bas- sin beschikbaar te willen stellen voor drijvende zonnepanelen. Naar verwachting is het bassin in het voorjaar van 2021 gevuld met regenwater. De zonnepanelen kunnen dan geplaatst worden. Voorwaarden hiervoor zijn dat: het project financieel ‘rond is’, de benodigde vergunningen zijn verleend en minimaal 80% van de panelen verkocht is.
 
 

PAW - Warmtenet

Datum: november 2020
 In 2020 heeft de gemeente Heusden, samen met Hedikhuizen Duurzaam, een plan ingediend bij PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijk). Hiermee is subsidie aangevraagd om de begroting voor ons warmtenet sluitend te krijgen. In Nederland hebben nog 70 andere gemeenten een plan inge- diend. De afgelopen maand is de uitslag bekend gemaakt. Van de 71 gemeenten die een aanvraag hebben ingediend zijn slechts 19 proeftuinen geselecteerd. Helaas is de gemeente Heusden en dus Hedikhuizen Duurzaam, niet geselecteerd, waardoor we de gevraagde subsidie niet krijgen. We zijn hierover zeer verbaasd en ontstemd, maar we kunnen dit niet veranderen. De kans dat we nog voor een 3de ronde gaan is niet zo groot omdat we nu twee keer zijn afgewezen. Goed nieuws is echter wel dat de gemeente Heusden intussen het standpunt heeft ingenomen dat ons warmtenet er moet komen. We zijn met de gemeente Heusden in overleg hoe we de detailengineering alvast kunnen laten uitvoeren. Hierdoor ontstaat meer financiële zekerheid over de begroting en met die kennis gaan we op zoek naar andere financierders om het gat in de begroting op te vangen. Doelstelling van Hedikhuizen Duurzaam is nog steeds dat energie in de toekomst niet meer mag kosten dan nu.
 
 

Eerste Algemene ledenvergadering

Datum: juli 2020
De coöperatie is volgens de statuten verplicht elk jaar een algemene ledenvergadering te houden. Een taak van de ledenvergadering is o.a. het vaststellen van de jaarrekening.
In de statuten is opgenomen dat de financiën jaarlijks moeten worden gecontroleerd. Dit is gedaan door een kascommissie bestaande uit 3 personen.
 
Op 29 juni is de eerste Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Vanwege de opgelegde Corona maatregelen en tevens uit voorzorg om geen virus te verspreiden via deze ALV is besloten om deze ALV digitaal te houden. Alle leden hebben via het bij de coöperatie bekende email adres hiervoor een formele uitnodiging ontvangen.  Als je de uitnodiging hebt gemist dan willen we je vragen het juiste email adres door te geven aan info@hedikhuizenduurzaam.nl 
 
 

Subsidieaanvraag aardgasvrije wijk

Datum: mei 2020
In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen om aardgas vrij te worden geselecteerd door proeftuinen PAW. Hedikhuizen zat daar niet bij.
Eind 2019 zijn 355 gemeenten opnieuw uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een tweede ronde proeftuinen. Voor deze tweede ronde is gemiddeld €4 miljoen subsidie per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken. Er wordt met name getoetst op de uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen.

Hedikhuizen Duurzaam wilde een subsidie aanvraag indienen, bedoeld voor de realisatie van een warmtenet in samenwerking met de steenfabriek (dus op basis van restwarmte).
In maart/april is door gemeente Heusden, in samenwerking met Hedikhuizen Duurzaam, de subsidie-aanvraag zorgvuldig voorbereid en ingediend.
Indien toegekend, wordt met deze subsidie (van ruim € 850.000,-) de begroting voor de realisatie van het warmtenet sluitend gemaakt.

Er zijn in totaal 71 plannen (en dus subsidie-aanvragen) ingediend. De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt al deze plannen en brengt hierover advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister maakt rond 1 oktober 2020 bekend welke projecten subsidie gaan krijgen.
Vanuit de provincie zijn onze plannen door de gedeputeerde al in Den Haag besproken. Hierbij is Hedikhuizen ook benoemd als een unieke proeftuin waarin eigenaarschap van bewoners voorop staat.
Voorlopig gaan we er van uit dat deze subsidie wordt toegekend maar mocht dat niet het geval zijn dan zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken om aan voldoende middelen te komen.

Huiskamer gesprekken maart 2020

Datum: maart 2020
In de eerste week van maart 2020 zijn er maar liefst 8 huiskamer informatiesessies geweest. Alle inwoners zijn benaderd, via email, via de sociale app en zelfs een groot aantal door aan te bellen. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken maar desondanks was de opkomst groot.
 
Tijdens deze sessies is uitvoerig de huidige status toegelicht. Deze sessies zijn door de inwoners hoofdzakelijk als positief ervaren. Het levert ook interessante discussies op. Aan het einde van de sessies is een A-lidmaatschap aangeboden. Een A-lidmaatschap is gratis en vrijblijvend en hierdoor wordt je actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
Heb je de informatie gemist dan kun je een en ander nalezen via de volgende linkjes:
 
Heb je interesse in een A-lidmaatschap en woon je in Hedikhuizen: Dan kun je je nog steeds aanmelden via het formulier.
Nadat het is ingevuld kun je het in de brievenbus stoppen op het postadres van de Hedikhuizen Duurzaam: Kerkstraat 6, Hedikhuizen. 
 
Heb je vragen, stuur gerust een berichtje naar info@hedikhuizenduurzaam.nl
 
 

Pilot zonnepanelen op dak

Datum: februari 2020
Zoals in eerdere nieuwsbrieven en op informatiemomenten is aangegeven, is Hedikhuizen Duurzaam bezig met een pilot project voor zonnepanelen.
Op deze wijze kan iedereen zonnepanelen kopen en plaatsen op het dak van een ander. Het concept wat we daarvoor het meest interessant vinden is de postcoderoos.
Hierbij zie je aan het einde van het jaar de opbrengst van je eigen zonnepanelen terug op je electriciteitsrekening. Deze opbrengst wordt daar in mindering gebracht op de stroomkosten.
De afgelopen tijd zijn er concrete plannen gemaakt om hiervoor bij de familie Bruijsters panelen op de daken van de landbouwschuren te plaatsen.
Deze plannen zijn in een vergevorderd stadium en we kunnen hiervoor op korte termijn een prijs per paneel of per kWh geven.
Ondertussen heeft ook Arno van den Dungen te kennen gegeven een groot dak beschikbaar te willen stellen voor de plaatsing van zonnepanelen.
Goed om te horen dat inmiddels zowel het akkerbouwbedrijf Bruijsters als Sloopbedrijf Arno van den Dungen willen meewerken en hun dak beschikbaar willen stellen aan dorpsgenoten. Dit betreft een nieuw te bouwen dak aan de kant van Hedikhuizen. Onder dit dak wil het bedrijf containers en vrachtwagen kunnen plaatsen.

We zijn met beide partijen nu in gesprek omdat we de goede initiatieven van beide bedrijven waarderen. We zijn gezamenlijk aan het onderzoeken welke opties we via een postcoderoos beschikbaar kunnen stellen. Uiteraard is hierbij ook de terugverdientijd van belang. Immers als het te lang duurt voordat een zonnepaneel is terugverdiend dan is het (financieel) niet interessant. Als er daarbij keuzes gemaakt moeten worden dan zullen we ook het dorp daarin betrekken, Uiteindelijk willen we natuurlijk gaan voor een oplossing die goed past in het landschap.
De keuze zal uiteindelijk mede afhankelijk zijn van de wensen en verwachtingen van de beide bedrijven en van de inbreng van de bewoners.

Onderstaand alvast een paar afbeeldingen van hoe de zonnepanelen bij Sloopbedrijf Arno van den Dungen er uit zouden kunnen zien.
De animatie laat een grondwal zien van ca 2 mtr hoog, welke bekleed is met gras en bloemenmengsels. Bovenop de grondwal wordt beplanting geplaatst.

Informatie avonden feb/mrt 2020

Datum: januari 2020
We gaan in 2020 echt van start met Hedikhuizen Duurzaam.
Lang is er gewerkt aan het verzamelen van de mogelijkheden maar nu liggen er dan toch redelijk concrete plannen voor een warmtenet en zonnepanelen.
In februari 2020 worden er meerdere informatieavonden georganiseerd. Er wordt gekozen voor meerdere avonden zodat iedereen de kans heeft een van de avonden bij te wonen. We zullen dan de mogelijkheden uit het Hocosto rapport uitgebreid toelichten. Als je niet kunt wachten dan kun je het alvast lezen in het archief van Hedikhuizen Duurzaam. We gaan je, na een uitgebreide uitleg, vragen wat je van het warmtenet vindt en zelfs naar welk scenario je voorkeur uit gaat. 

Tijdens deze avonden kun je je ook aanmelden voor een A-lidmaatschap. Wel gaan we je vragen of we een kopie van je laatste energienota mogen hebben zodat we de totale behoefte nog beter in kaart kunnen brengen. Dit is nodig om de grootte van de benodigde buffers goed te kunnen bepalen.

Naast het warmtenet wordt binnenkort ook het pilot project voor zonnepanelen open gesteld voor inschrijving. Hierover volgt op de avonden ook meer informatie en kun je aangeven hoeveel panelen je wilt. Afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen kan er al of niet worden gestart met de inkoop en aanleg.

We gaan ook verder met de plannen rondom energiebesparing. In oktober en november hebben een aantal vrijwilligers zich laten opleiden als energiecoach. Tijdens deze avonden kunt u kennis maken met de energiecoaches. Je kunt hier ook al aangeven of je behoefte hebt aan een keukentafel gesprek zodat deze gaandeweg kunnen worden gepland.

Kortom, kom naar een van deze informatieavonden. Het gaat over uw toekomstige energiesysteem.

Update: de informatieavonden zullen in maart worden gehouden omdat de voorbereidingen meer tijd vergen.

Ondertekening samenwerkings overeenkomst

Datum: januari 2020
De samenwerking van Hedikhuizen Duurzaam met de gemeente Heusden is vanaf de start zeer goed geweest. Op dinsdag 14 januari wordt deze samenwerking geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Mart van de Poel en het Bestuur van Hedikhuizen Duurzaam zetten formeel hun handtekening onder deze samenwerkingsovereenkomst waarin is afgesproken dat de Gemeente Heusden Hedikhuizen gaat ondersteunen in het proces om duurzaam te worden.

Rapport Hocosto

Datum: januari 2020
Het bestuur van Hedikhuizen Duurzaam heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om de haalbaarheid van ons duurzaamheidsplan door te rekenen. Op dit moment is het rapport van Hocosto opgeleverd. Dit rapport is positief en laat zien dat er 2 scenario's zijn die tot de mogelijkheden behoren en financieel haalbaar zijn. 
 
Het eerste scenario is een zelfstandige solar oplossing voor de kern van Hedikhuizen. Hierbij wordt, dmv zonne-energie, een ondergronds buffervat opgewarmd. Dit buffervat is ruim voldoende om alle woningen in Hedikhuizen te voorzien van warmte, warm tapwater met eventueel elektriciteit als restproduct. Voor deze ondergrondse buffers is een stuk grond nodig in de buurt van het dorp van ca 1 hectare. Bovenop de buffers kunnen zonnecollectoren worden geplaatst. De warmte kan via een warmtenet bij u thuis worden geleverd waarbij er nagenoeg geen aanpassingen aan de woning nodig zijn. In je woning wordt de huidige verwarmingsketel vervangen door een warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar registreert je verbruik waarop je uiteindelijk wordt afgerekend. Dit werkt dus eigenlijk vergelijkbaar aan je huidige gasmeter. Het voordeel van dit systeem is dat het volledig duurzaam en toekomst bestendig is. De rekenmodellen tonen aan dat dit op termijn goedkoper is dan je huidige gasrekening.
 
Het tweede scenario is een oplossing waarbij de restwarmte van de steenfabriek wordt gebruikt. De steenfabriek heeft dag en nacht en alle dagen van het jaar voldoende restwarmte om het hele dorp te voorzien van warmte en warm tapwater. Ook hier zijn minimale woning-aanpassingen nodig. De restwarmte wordt opgevangen en omgezet naar warmwater en deze wordt via leidingen en pompen naar het dorp getransporteerd. Om pieken op te kunnen vangen wordt gebruik gemaakt van een klein buffervat. Om eventueel onderhoud bij de steenfabriek op te kunnen vangen kan gebruik worden gemaakt van zonnecollectoren, dieselgeneratoren of warmtepompen zodat de warmtelevering gegarandeerd is. Financieel is dit systeem erg interessant omdat er vrijwel geen buffers en zonnecollectoren nodig zijn.

Inpassing zonneveld

Datum: november 2019
In de visie zonne-energie van de gemeente Heusden staat over Hedikhuizen het volgende vermeld: "In het dorp Hedikhuizen wordt gewerkt aan een plan om het volledige dorp energieneutraal te maken. Onderdeel van deze plannen is een klein zonneveld (zo’n 1 tot 2 hectare) dat direct bijdraagt aan het nieuwe energiesysteem van het dorp en ook in financiële zin bijdraagt aan de verduurzamingsplannen van het dorp. Het zonneveld in dit project is daarmee niet alleen een 100% lokaal initiatief, maar draagt ook direct bij aan de energietransitie van Hedikhuizen en omgeving.

Door dit initiatief te benoemen als afzonderlijk project, maakt de gemeente het mogelijk dat dit project van de inwoners van Hedikhuizen zich in haar eigen tempo kan ontwikkelen richting realisatie. Omdat nog niet exact duidelijk is welke locatie in Hedikhuizen zal worden gekozen als projectlocatie voor het zonneveld, is voorlopig een zone rondom het dorp aangewezen als zoekgebied voor een projectlocatie.".

In oktober en november van 2019 wordt het project warmtenet doorgerekend. Zodra deze gegevens compleet zijn dan wordt naar verwachting duidelijk hoeveel ruimte er nodig is voor een zonneveld. Ook wordt er dan meer informatie verwacht over de technische randvoorwaarden voor een zonneveld. Zodra deze informatie bekend wordt een aantal inwoners in het dorp gevraagd na te gaan denken over de wijze waarop een zonneveld het best kan worden ingepast en welke locaties hierbij tot de mogelijkheden behoren. Het is van belang dat dit traject zorgvuldig en transparant wordt doorlopen. Naar verwachting kan dit traject in januari 2020 worden opgestart.

 

Lidmaatschap

Datum: november 2019
In november 2018 zijn er statuten opgesteld ten behoeve van coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A.. Deze statuten beschrijven waaraan de coöperatie zich moet houden. De statuten zijn notarieel vastgelegd, waardoor deze niet eenvoudig te wijzigen zijn. Naast de statuten dienen er nog reglementen te komen die de dagelijkse gang van zaken meer in detail beschrijven. Denk aan een huishoudelijk reglement voor het bestuur maar ook voor de raad van toezicht. Naast reglementen moeten er ook lidmaatschapsformulieren komen zodat er een coöperatie met leden ontstaat. Naar verwachting kun je binnenkort lid worden van de coöperatie als A-lid. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waar je je kunt aanmelden.

Training energie coaches

Datum: oktober 2019
Er staat de komende tijd een training gepland tot energie coach. 7 mensen hebben zich reeds aangemeld. Als er nog iemand is die ook interesse heeft in deze training dan kun je je nog steeds aanmelden. Dit kan via info@hedikhuizenduurzaam.nl. De training is gepland op de volgende dagen:

- Do 24 oktober, vanaf 17:00 uur: Bouwkundig
- Do 31 oktober, vanaf 17:00 uur: Installaties
- Vr 8 november, middagsessie 13.00-17.00u: Praktijk 
- Do 14 november, vanaf 17:00 uur:  Energieke gesprekken en energie besparen met gedrag

De training wordt gegeven in de leerfabriek.
Wanneer we om 17:00 uur starten, beginnen we met een broodje.

Quick scan Hocosto BV

Datum: oktober 2019
Na de zomer is er een quick scan gedaan door Hocosto BV. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid naar een eigen lokaal warmtenet voor de kern. In dit eerste onderzoek is uitgegaan van een oplossing zonder steenfabriek. De uitkomst was positief en dit idee lijkt zowel technisch als financieel haalbaar.

Er wordt ook een aanvullend onderzoek gedaan waarbij de steenfabriek haar warmte levert. De uitkomst van dit onderzoek is nog niet bekend. Naar verwachting volgt deze nog in 2019.

Pilot zonnepanelen op dak

Datum: september 2019
Naar verwachting zijn binnenkort de berekeningen klaar voor het pilot project “zonnepanelen op het dak van de familie Bruijsters". Zodra deze gegevens bekend zijn, worden deze gedeeld en volgt er meer uitleg.  Weet je al dat je graag in aanmerking komt zonnepanelen dan kun je dat al laten weten via info@hedikhuizenduurzaam.nl . Op deze wijze krijgen we al inzicht in de wensen hiervoor.

Links

Hier vindt u wat links naar andere websites van allerlei bronnen met informatie over de energietransitie.
Dit kan zijn lokaal of zelfs landelijk. 

Isoleren
https://www.vastelastenbond.nl/isolatie/rendement/  

Informatie
http://www.Energielabelatlas.nl
http://www.Zonnescanbrabant.nl   
https://www.klimaatakkoord.nl  
https://www.zonopnederland.nl/postcoderoos/ 

Overheidsinformatie
https://www.pbl.nl/onderwerpen/klimaatverandering 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering 
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatverandering 
https://www.enexisgroep.nl/versnellen-energietransitie 
https://www.enpuls.nl 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen 

Subsidie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/rijksoverheid-stimuleert-energiebesparing 
https://www.energiebesparendoejenu.nl/subsidies-en-leningen 
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/subsidie-voor-isolatie-koophuis 

Klimaatverandering
https://energytransitionmodel.com 
https://www.morgenlandfilm.nl 
https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-Rapport-Duurzame-Energie-in-2030-v2-2017.pdf 
https://www.ivn.nl/provincie/drenthe/onderwijs 
http://www.greenpeace.nl/opschool/docenten/lesmateriaal/?lm=2 

Diversen
https://marcterhorst.nl 
https://www.youtube.com/watch?v=vliPeGT8V-k 
https://www.lokale-democratie.nl/kabinet-neemt-5-maatregelen-om-burger-meer-te-zeggen-te-geven-over-leefomgeving
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard
https://www.brugge.be/lazy_persons_guidepdf

Consumenteninformatie
www.milieucentraal.nl
www.vibaexpo.nl  
www.icdubo.nl 
www.brabantwoontslim.nl 


Provincie: Noord Brabant
https://www.brabant.nl/subsites/longread-energie

Lokaal: Heusden
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/index.php
https://www.heusden.nl/Home/Homepage/Nieuws/Subsidie_voor_isoleren_woningen
https://www.heusden.nl/Home/Homepage/Nieuws/Nieuwsarchief/Vervallen_gasaansluitplicht/FAQ_vervallen_gasaansluitplicht
http://www.energiekheusden.nl
Heel Heusden Duurzaam
Acties voor Heusdense woningeigenaren

Regionaal: Hart van Brabant
http://www.energiestrategiehvb.nl 
https://duurzaammoed.nl 

 

 

 

Subsidie aanvraag gasloze wijk

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Heusden, Hedikhuizen Duurzaam voorgedragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een subsidie in het afkoppelen van het dorp Hedikhuizen van het aardgas. Helaas is het verzoek voor een financiële bijdrage afgewezen. Dit is maandag 1 oktober 2018 officieel bekend gemaakt.

Meer info

Haalbaarheids onderzoek

In juni 2018 is een haalbaarheidsonderzoek afgerond. De samenvatting vindt u hier. Dit haalbaarheidsonderzoek was een eerste verkenning naar mogelijkheden en onmogelijkheden. De mogelijkheden worden in detail uitgewerkt en doorgerekend. De komende periode wordt bekeken welke onderdelen daadwerkelijk in aanmerking komen voor realisatie.

Hedikhuizen Duurzaam heeft als doel om het hele dorp via een eigen netwerk van zelf lokaal duurzaam opgewekte warmte en elektriciteit te voorzien. Daarbij sluiten we aan op internationale, nationale, provinciale en lokale doelen.

Meer info